Engagera dig!

Som engagerad i JF får du möjlighet att lära känna personer från olika terminer på juristprogrammet och det är ett bra sätt att få lite paus och omväxling i plugget. Det går att engagera sig under kortare tid, exempelvis som funktionär under Recceveckan eller som skribent i Press Judicata. Det går även att engagera sig en längre tid genom att bli ämbetsman i kåren. Oavsett form eller uppdrag lovar vi nya erfarenheter och en möjlighet att ta del av gemenskapen i kåren, och kanske få vänner för livet.

Engagera dig, du kommer inte att ångra dig!

Centrala studentrepresentantuppdrag

Vissa uppdrag som studentrepresentant i vissa universitetscentrala organ och nämnder tillsätts gemensamt av alla studentkårer vid Uppsala Universitet. Det rör sig t.ex. om disciplinnämnden, biblioteksnämnden och rådet för lika villkor. Att fullgöra ett sådant här uppdrag kan ge extra poäng vid ansökning till utbytesstudier genom UU:s Internationella kansli (alltså inte när man söker utbyte via Juridicum). Posterna tillsätts oftast löpande, varför det är väldigt enkelt att söka.

Lediga poster

Den 25 april har Juridiska föreningen sin årliga vårstämma! Vill du vara med och utveckla studentlivet i Uppsala? Har du alltid varit intresserad av att engagera dig men aldrig försökt dig på? Kanske vill du knyta närmare kontakter med arbetslivet? Vill du vara med och påverka kårens framtid och rösta fram nästa styrelse? Då ska du komma på Aprilstämman! Oavsett vad du är intresserad av finns det garanterat lediga uppdrag som passar just dig: studiebevakning, idrott, IT, gasqueanordnande – och mycket mer. Dessutom har vi lediga poster i vår styrelse. Kanske är du nästa recceförman HT21 – eller till och med vår nästa ordförande?

Ansökningar till lysta poster ska göras till valberedningen senast fredag 16 april.
Ansökningar görs här: https://forms.gle/Ma5oyHA12FEsCmhh6
När? 25 april kl. 11
Var? Digitalt via Zoom. Föranmälan krävs och sker här: https://forms.gle/KxnN8fvWsv58AED26

FÖRANMÄLAN STÄNGER 18:00 LÖRDAGEN DEN 24 APRIL

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 11 april via sekr@jf-uppsala.se

Känner du någon som skulle vara perfekt för en post? Rekommendera personen till valberedningen här: https://forms.gle/CAsyvj3cf5JY9wvv7

Beskrivning av lysta ämbeten hittar du på https://jf-uppsala.se/dokument/ under styrdokument –> ämbetsbeskrivningar

Ämbetsperioden är HT21-VT22. Om ämbeten följs av en Asterix (*) är mandatperioden endast HT21. För de ämbeten som följs av en asterisk är ämbetsperioden ett halvår. För vice gasqueförman och biträdande layoutansvarig/chefredaktör blir du efter ett halvår gasqueförman eller layoutansvarig/chefredaktör.

Styrelsen
En (1) Ordförande för Juridiska föreningen
En (1) Vice ordförande*
En (1) Ordförande för studieutskottet
En (1) Sekreterare
En (1) Arbetsmarknadsansvarig

Sociala utskottet
En (1) Recceförman HT21
En (1) Vice recceförman HT21
Fem (5) Recceassistenter HT21
En (1) Recceförman VT22
En (1) Vice recceförman VT22
Fem (5) Recceassistenter VT22
Två (2) Gasqueassistenter
En (1) Vice internationell sekreterare
Tre (3) Internationella assistenter
En (1) Idrottsförman
En (1) Vice idrottsförman
En (1) Ensembleförman
En (1) Köksmästare tillika vice klubbmästare
Sexton (16) Klubbverkare
Tjugo (20) Caféverkare

Studieutskottet
Två (2) Vice ordförande för studierådet
Tolv (12) Ledamöter av studierådet
En (1) Sammankallande för studieförbättrandegruppen
Åtta (8) Ledamöter av studieförbättrandegruppen

Kommunikationsutskottet
En (1) Poddmästare
En (1) Biträdande chefredaktör* (övergår till chefredaktör efter en termin)
En (1) Layoutansvarig
En (1) Biträdande layoutansvarig* (övergår till layoutansvarig efter en termin)
En (1) Skribent
En (1) Merchandiseansvarig
En (1) Fotograf
Två (2) Filmansvariga

Arbetsmarknadsutskottet
Två (2) Vice arbetsmarknadsansvariga
Sju (7) Arbetsmarknadsassistenter
Tre (3) SJM-ansvariga

Administrativa utskottet
En (1) IT-ansvarig
En (1) Arkivarie
En (1) Ledamot av stipendienämnden

Ej utskottsbundna ämbeten
En (1) JoM-förman
Tre (3) JoM-assistenter

Valberedningen

Om du bestämmer dig att engagera dig en längre tid genom att bli ämbetsman i kåren är det valberedningen som kommer att guida dig igenom processen, och som även kommer att leda processen fram till stämman. Ungefär en månad innan stämman kommer valberedningen att publicera ett kontaktformulär via kårens informationskanaler. Allt du behöver göra är att fylla i kontaktformuläret, för att några dagar senare bli kallad till en intervju. Intervjun tar olika lång tid beroende på vilket ämbete du söker. 

Efter intervjufasen kommer valberedningen att nominera personer till varje post. Den nominerade personen är den person som valberedningen anser mest lämpad till den specifika ämbetsmannaposten. Valberedningens nominering är inte bindande, utan stämman och kårens medlemmar får och kan rösta fritt. Innan stämman hålls måste valberedningen publicera nomineringarna.

Stämma

Nästa steg efter valberedningens intervjuer och nomineringar är själva stämman. Stämman är kårens högst beslutande organ och ordinarie stämma hålls två gånger per år, men normalt är att två extra stämmor hålls. Det är stämman som beslutar om till exemepel alla ämbetsmannaval. Alla medlemmar i kåren har röst- och yttranderätt, men måste närvara på stämman för att kunna använda sig av denna rätt. 

Vid personval är det alltid sluten votering om det är fler sökande än lediga poster. Annars är praxis proklamation via acklamation, vilket innebär att de närvarande säger “Ja”. Om det anses vara en majoritet som säger “Ja”, är personerna valda.

Det går även alldeles utmärkt att spontanansöka till en post på stämman. Detta innebär att du kan komma till stämman och söka en post, trots att du inte har gått igenom valberedningen. Värt att komma ihåg är också att valberedningens nominering inte är bindande.

Fyllnadsval

Om en ämbetsmannapost blir vakantsatt under en ämbetsmannaperiod eller inte blir tillsatt efter en stämma ger stämman styrelsen kompetens att fyllnadsvälja de vakanta posterna. Det går till på ungefär samma sätt som det normala förfarandet, det vill säga att valberedningen lyser och bereder posterna, för att sedan lämna en nominering. Det som skiljer sig är att det är styrelsen som sedan väljer ämbetsmännen. Dessa poster blir dock endast valda fram till nästa stämma, trots att ämbetsperioden i sig inte har gått ut.

Kortare engagemang

De kortare engagemangen såsom fadder, domare eller skribent i Press Judicata går inte in under det ordinarie förfarandet. Funktionärer till Recceveckan tillsätts genom speciella förfaranden som styrs och arrangeras av Reccekommittén. Vill du skriva i Press Judicata är det bara att mejla redaktion@jf-uppsala.se. Hör av dig till de specifika grupperna du är intresserad av så hjälper de dig!

Nyheter

Vingeveckan 2021
14 april 2021
Aprilstämma 2021
4 april 2021
Föreläsningsserie: Hållbar studiemiljö och psykisk hälsa
3 oktober 2020
Alla nyheter