JURO

JURO

JURO – Juris studerandes riksorganisation

JURO inrättades den 2 oktober 1993 och är en nationell samarbetsorganisation som samlar representanter från Juridiska Föreningen (nedan kallad JF) från de lärosäten där juristexamina utfärdas. Organisationens verksamhetsområde är studentfackliga och utbildningspolitiska frågor som berör Sveriges juriststudenter.

Styrelsen är organisationens beslutande och verkställande organ som inom ramen för dess stadgar skall verka för organisationens utveckling och tillvaratagande av medlemsorternas intressen. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och två ledamöter från respektive JF, således består styrelsen av 16 ledamöter. Ledamöterna fördelas mellan JF och de studiebevakande organen på studieorterna, om dessa är fristående till varandra.

JURO utgör ett forum för diskussion och möjliggör en plattform för bl.a. informationsspridning, erfarenhetsutbyten och hjälp och stöd mellan de olika medlemsorternas juristprogram och Juridiska föreningar.

Sammanträden äger rum minst fyra gånger per år på olika orter där de respektive juristprogrammen finns.

Kontaktuppgifter till JURO för verksamhetsåret 2022:
Ordförande Stina Brander – ordf@juro.se
Vice ordförande Rickard Carlsson – vice@juro.se

Mer information finns på juro.se.

Nyheter

Nominera till Årets lärare!
9 maj 2022
Gernandt & Danielssons casedag den 26/10
14 oktober 2021
Kallelse till extrastämma den 19/9-21
29 augusti 2021
Alla nyheter