JURO

JURO

JURO – Juris studerandes riksorganisation

JURO inrättades den 2 oktober 1993 och är en nationell samarbetsorganisation som samlar representanter från Juridiska Föreningen (nedan kallad JF) från de lärosäten där juristexamina utfärdas. Organisationens verksamhetsområde är studentfackliga och utbildningspolitiska frågor som berör Sveriges juriststudenter.

Styrelsen är organisationens beslutande och verkställande organ som inom ramen för dess stadgar skall verka för organisationens utveckling och tillvaratagande av medlemsorternas intressen. Styrelsen består av ordförande och två ledamöter från respektive JF, således består styrelsen av fjorton ledamöter och ordförande. Ledamöterna fördelas mellan JF och de studiebevakande organen på studieorterna, om dessa är fristående till varandra.

JURO utgör ett forum för diskussion och möjliggör en plattform för bl.a. informationsspridning, erfarenhetsutbyten och hjälp och stöd mellan de olika medlemsorternas juristprogram och Juridiska föreningar.

Sammanträden äger rum minst fyra gånger per år på olika orter där de respektive juristprogrammen finns.

Styrelseordförande verksamhetsåret 2019:
Victor Abrahamsson
ordf.juro@jf.se

Kalender

Till mitt försvar – författarsamtal med Sargon De Basso
20 oktober 2020
Alla evenemang

Nyheter

2020 ÅRS STIPENDIER
18 mars 2020
Kallelse till Decemberstämma
20 november 2019
Kallelse till Septemberstämma
31 augusti 2019
Alla nyheter