Lediga studentrepresentationsuppdrag

Studentkårerna i Uppsala, som samverkar via Kårsamverkan, tillsätter löpande lediga studentrepresentationsuppdrag i Uppsala Universitets centrala organ. Är du sugen på att representera studenterna? Håll utkik här! Mer information om Kårsamverkans tillsättning av studentrepresentanter hittar du här.

Just nu söker vi studenter till följande centrala studentrepresentationsuppdrag:

 

En (1) studentrepresentant till arbetsgruppen för science center. Universitetet har tillsatt en styrgrupp för ett science center i Uppsala, där olika aktörer som region, kommun, SLU m.m. sitter. Diskussioner kring ett science center har funnits länge men aldrig kommit till skott och nu vill man göra en kraftsamling för att det ska ske. I beslutet från rektor fanns det ingen student med i arbetsgruppen, men styrgruppen har beslutat att det ska finnas en student med.

Arbetsbördan verkar vara betydligt tyngre än styrgruppens. Man ses ett par gånger i månaden och bereder egentligen hela ärendet om science center. En stor del av arbetet framåt nu kommer vara att ta fram ekonomiska underlag och konkretisera hela arbetet för att bli ett beslutsunderlag för rektor och de andra eventuella finansiärerna. Arbetsgruppen består nu av en rad kompetenta och seriösa personer. Det kommer även nu knytas en person med ekonomiska specialistkunskaper för att jobba med en budget till arbetsgruppen. Arbetet förväntas vara slut 30 mars 2018.

En (1) ordinarie och en (1) suppleant till stipendienämnden. Stipendienämnden behandlar ansökningar till de stipendier som universitetet utlyser. Nämndens arbete innebär att granska inkomna förslag till utdelning av stipendier som inkommit, samt upprätta beslutsunderlag för utdelning av stipendier. Nämnden sammanträder som huvudregel i slutet av varje termin, men det kan ev. tillkomma extramöten om behov finns.

Två (2) ordinarie representanter till bedömargruppen för PUMA.

En (1) ordinarie och en (1) suppleant till Rådet för lika villkor. Rådet för lika villkor är rådgivande till rektor i frågor rörande det långsiktiga arbetet med lika villkor inom forskning, utbildning och samverkan. Rådet ska bidra till att det övergripande arbetet för lika villkor utgår från verksamhetens behov och resurser.

En (1) ordinarie representant till styrgruppen för samverkansgruppen för universitetsgemensamma IT-frågor, samt en (1) ordinarie representant till den beredande gruppen för samverkansgruppen för universitetsgemensamma IT-frågor.

En (1) ordinarie representant till användargruppen förvaltningsobjekt och lärande.

En (1) ordinarie representant till kursklassificeringsgruppen. Sedan 1996 har det vid universitet funnits en grupp med uppdrag att besluta om klassificering av kurser på utbildningsområden.

En (1) ordinarie representant till centrum för forskning om funktionshinder.

Två (2) ordinarie representanter till styrelsen för teknik- och vetenskapsstudier.

En (1) ordinarie representant till centrum för forskning om funktionshinder. Centrum för forskning om funktionshinder är ett nätverk för forskare inom olika ämnen vid Uppsala universitet som sysslar med handikappfrågor. Styrelsen styr verksamheten vid centret, behandlar frågor om ekonomi etc.

Två (2) ordinarie representanter till styrelsen för centrum för teknik- och vetenskapsstudier.

En (1) ordinarie representant till styrelsen för centrum för genusvetenskap.

En (1) ordinarie representant till Martin H:son Holmdahls stipendiekommitté. Martin H:son Holmdahl-stipendiet instiftades av universitetet 2003. Stipendiet utdelas till en anställd inom universitetet, en grupp av anställda, en student, eller en grupp av studenter, som har gjort insatser för att främja mänskliga fri- och rättigheter.

Intresserad av ett uppdrag? Kontakta

Anna Liliebäck
Anna Liliebäck
Ordförande samt Studiebevakare