18 december 2017

Med anledning av #medvilkenrätt

Med anledning av #medvilkenrätt och #metoo samt efterföljande upprop vill vi som juridikstudenternas kår förtydliga hur Juridiska föreningen hittills arbetat med frågan, fortsättningsvis kommer arbeta med frågan och vilka åtgärder vi vill att Uppsala universitet ska genomföra.

Juridiska föreningens styrelse har antagit en handlingsplan som beskriver hur vi kommer arbeta internt med problem som kränkningar, trakasserier och övergrepp. Handlingsplanen, som finns publicerad under fliken ”dokument” här på hemsidan, ska genomsyra hela vår verksamhet på lång sikt.

Representanter från kårens Studieråd har diskuterat frågan i Fakultetsnämnden (fakultetens högst beslutande organ) Utbildningsutskottet (utskottet som arbetar med frågor som specifikt rör vår utbildning) och i Juridiska fakultetens grupp för lika villkor. Under dessa möten har det diskuterats fram flera förslag på hur universitetet kan arbeta och förbättra nuvarande arbete. Vi är mycket positiva till majoriteten av förslagen som lyfts av ledamöter i de olika organen och vill nu att dessa förslag inte bara förblir förslag utan att framförallt Juridiska fakulteten är handlingskraftiga och agerar omgående. Efter mötena har vi sammanfattat våra åsikter till åtta punkter med saker som vi tycker att universitetet ska arbeta med.

Vi anser

  1. att studenter ska informeras om riktlinjer för trakasserier och diskrimineringsärenden på utbildningens introduktionsföreläsningar av kursföreståndarna samt av seminarieläraren på terminens första seminarium.
  2. att lättförståelig och tydlig information om hur man som student går till väga om man blivit utsatt av trakasserier och diskriminering finns på studentportalen samt på informationsskärmar på campus.
  3. att skyddsombudens kontaktuppgifter och studiebevakarens kontaktuppgifter finns med i utbildningsplanerna på alla kurser Juridiska fakulteten ansvarar för. Detta tillsammans med information om att studenter kan vända sig till oss om de blivit utsatta.
  4. att samtliga anställda på Juridiska fakulteten är väl insatta i rutinerna kring diskriminering- och trakasseriärenden och utbildas i detta varje år. Dessa utbildningar ska givetvis vara obligatoriska för samtlig personal.
  5. att alla lärare som börjar på intuitionen genomgår en längre utbildning om hantering av trakasserier, diskriminering samt hur lärare ska arbeta för att skapa en arbetsmiljö där samtliga studenter respekteras, får höras och bli lyssnade på.
  6. att det upprättas interna riktlinjer för hur diskriminerings och trakasseriärenden hanteras av prefekt och studievägledare. Dessa riktlinjer ska finnas tillgängliga för studenter.
  7. att Juridiska fakulteten arbetar långsiktigt med dessa frågor och att detta inte blir ett engångsprojekt som sedan läggs undan.
  8. att universitets två dokument om diskriminering och trakasserier skrivs om till ett dokument för att informationen ska finnas lättillgänglig för lärare och studenter.

Har du frågor, kommentarer eller förslag på saker Juridiska föreningen ska arbeta med? Kontakta Juridiska föreningens ordförande, se kontaktuppgifter nedan.